Yksityisyydensuoja uutiskirje

Informaatio koskien Artiklan 13, säädös 196/30.6.2003, tarkoitusta

Yhteismitallisesti Säädöksen 196/2003 kanssa (yksityisyydensuoja) ja sen variaatioiden kanssa, tuotamme seuraavassa tiettäväksi välttämättömän informaation koskien henkilökohtaisen tiedon käsittelyä. 

Tämä lauseke ei liity tai tule sovellettavaksi muiden sivustojen suhteen, ml. ne jotka linkittyvät nykyiseen sivustoon sen osoitteen kautta ja joita operoiva kolmas osapuoli ei ole vastuusuhteessa nykyiseen sivustoon. Tämä lauseke on kirjattu Artiklan 13, säädös 196/2003 mukaisesti, koskien Henkilökohtaisen tiedon suojakoodia. Lauseke perustuu myös suositukseen 2/2001 jota sovelletaan eurooppalaisten viranomaisten toimesta ja jonka tarkoitukse na on suojata henkilökohtaisia tietoja tavalla joka perustuu Direktiivin 95/36/EC artiklaan 29, vuodelta 2009, 17.5.  ja jonka tarkoituksena on edelleen todentaa tietyt minimivaatimukset henkilökohtaisen tiedon keräämiseen liittyen verkossa, sekä erityisesti koskien siihen liittyviä metodeja, ajoitusta sekä sen tiedon luonnetta joka tiedonkäsittelyvastaavien tulee toimittaa käyttäjille heidän tullessaan sivustolle, riippumatta vierailun tarkoituksesta. 

 

1. Data controller

The DATA “CONTROLLER”, toimii Artiklan 28 tarkoittamalla tavalla Candy Hoover Group S.r.l'n ja osakkeenomistajien toimeksiannosta, osana yhtiötä joka hallinnoi ja koordinoi Candy S.p.A:n toimintaa, toimisto: Via Comolli 16 - 20861 Brugherio (MB) Italia, lunastettu yhtiöpääoma 30,000,000,00 €, Italian verotunnus ja rekisteröintinumero yhdessä Monza e Brianza Yhtiöiden kanssa 04666310158, VAT  IT00786860965. Email: privacy@hoover.it 

Paikka jossa tiedot käsitellään

Tähän sivustoon liittyvät palvelut (isännöinti kolmannen osapuolen toimesta) hallinnoidaan data controllerin toimistolta käsin, käsittelijöinä paikan henkilökunta tai kolmas osapuoli joka vastaa sivuston toiminnasta ja ylläpidosta

2. Prosessoitavan tiedon lajit

Henkilökohtainen, identifioiva data, ml. kaikki tieto joka liittyy luonnolliseen henkilöön, henkilöityyn tai henkilöitävään, myös epäsuorasti, liittyen mihin tahansa muuhun tietoon, ml. Henkilönumero, henkilöön liittyvään dataan joka mahdollistaa henkilön tunnistamisen (nimi, sukunimi, osoite, e-mail, puhelinnumero jne).

Selaamiseen liittyvä data 

ATK- järjestelmät ja ohjelmistotoiminnot joita käytetään sivuston operointiin hankkivat käyttöönsä tiettyjä tietoja normaalin operoinnin aikana. Tietojen siirto on osa internet-protokollaa. Tämä sisältää tietoja joita ei kerätä henkilön tunnistamiseksi mutta joka mahdollistaa tunnistamisen osana muuta kerättyä tietoa ja sen käsittelyä. Käyttäjien IP-osoitteet ja tietokone-domainit ovat esimerkkejä tästä tiedosta kuten myös URI-data joka koske pyydettyjä resursseja, pyynnön ajankohtaa, menetelmää jolla tietoa lähetetään palvelimelle, vastaustiedoston kokoa, vastauksen numerokoodia jonka serveri toimittaa (status; onnistunut, virhe jne) sekä muita parametreja liittyen operointijärjestelmään ja käyttäjän atk-ympäristöön. Tietoja voidaan käyttää varmistamaan vastuukysymykset mahdollisissa sivustoon kohdistuvissa rikostapauksissa.

Käyttäjän vapaaehtoisesti luovuttamat tiedot 

Valinnaisesti lähetettävät tiedot kuten e-mail lähetettynä sivustolla näkyvään osoitteeseen, tiedonkeräyslomakkeiden täyttäminen, lähettäjän osoitetietojen lähettäminen sekä muiden henkilökohtaisten tietojen lähettäminen

Erityiset tiedot

Erityiset tiedot jotka liittyvät tiettyihin sivustolla esitettyihin palveluihin tai tietoihin jotka käyttäjä tai muu henkilö sivustolle lisää prosessoitavaksi

Evästeet

Viittaus Evästekäytäntöihin, linkki ohessa.

3. Tiedon keräämisen tarkoitus koskien tietoa jonka antamiseen on käyttäjän suostumus (artikkeli 23, Säädös 196/03) 

Tieto joka luovutettu vapaaehtoisesti tiedonkeräyslomakkeen ym täyttämisen yhteydessä tai lähetettäessä e-mail, käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

A)  Tiedon prosessointi koskien;

  • tiedonkeräyslomakkeiden täyttäminen, uutiskirjeiden vastaanottamiseksi Candy Hoover Groupilta ja osakkeenomistajilta;
  • kirjanpidolliset ja hallinnolliset toimet;

B) Datan prosessointi koskien (kunnes toisin todetaan)  

  • tieto johon saatu suostumus, liittyen suoraan markkinointitoimintaan, markkinatutkimukseen tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen, tutkimukseen, suoramarkkinointiin ja myyntiin, sähköpostien, automaattisten viestien (MMS; SMS; faksi) vastaanottamiseen sekä muunlaisten viestien vastaanottamiseen sekä puhelinoperaattorien yhteydenottoihin tai perinteiseen postiin, sekä tietoon jonka tarkoituksena mitata asiakastyytyväisyyttä, promootiotarkoituksessa kerättävään, kaupalliseen ja mainostarkoituksessa kerättävään tietoon, liittyen Candy Hoover Groupin toimintaan ja sen toimesta järjestettäviin tapahtumiin, osakkeenomistajineen  

C) Datan prosessointi koskien (kunnes toisin todetaan)

  • Tieto johon saatu suostumus, liittyen suoraan markkinointitoimintaan, markkinatutkimukseen tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen, tutkimukseen, suoramarkkinointiin ja myyntiin, sähköpostien, automaattisten viestien (MMS; SMS; faksi) vastaanottamiseen sekä muunlaisten viestien vastaanottamiseen sekä puhelinoperaattorien yhteydenottoihin tai perinteiseen postiin, sekä tietoon jonka tarkoituksena mitata asiakastyytyväisyyttä, promootiotarkoituksessa kerättävään, kaupalliseen ja mainostarkoituksessa kerättävään tietoon, liittyen Candy Hoover Groupin toimintaan ja sen toimesta järjestettäviin tapahtumiin, osakkeenomistajineen sekä kolmansiin osapuoliin tai niihin liittyviin yhtiöihin joita hallinnoidaan yhteisesti GIAS S.r.l’n toimesta tai kumppaneihin jotka operoivat talouspaleluiden alalla ja /tai tuottaen palveluita tai tuotteita jotka liittyvät hankittuun tuotteeseen.  

 

Täydellinen lista yhtiöistä osoitteesta privacy@hoover.it.

4. Prosessointimenetelmät – Tiedon Säilyttäminen

Tiedon käsittely tapahtuu automaattisesti sekä manuaalisesti, hyödyntäen keinoja ja välineitä jotka takaavat maksimaalisen turvallisuuden ja yksityisyyden, henkilöiden toimesta jotka ovat tehtävään erityisesti valittuja, tavalla joka noudattaa Artikkelin 31 ym, Säädös 196/03 tarkoitusta. Tietoa säilytetään korkeintaan sen ajan kuin sitä tarvitaan tarkoitukseen johon se on kerätty ja jonka määräämällä tavalla sitä käsitellään.

5. Kommunikoinnin ja tiedon levittämisen ulottuvuus

Käsiteltävää tietoa ei levitetä mutta voidaan toimittaa edelleen yhtiöille jotka ovat yhteydessä Candy Hoover Groupiin ja sen osakkeenomistajiin, EU:n sisällä ja sen ulkopuolella, Artikkelin 42, Säädös 196/2003 tarkoittamalla ja osoittamalla tavalla. Henkilökohtaisia tietoja voidaan lähettää myös EUn ulkopuolisiin maihin tavalla joka noudattaa Artikkelia 43 (sekä 44b), Säädös 196/2003,ollen yhteensopiva sen kanssa myös ristiriitaisten vaatimusten vallitessa, siihen liittyvien tarkoitusperien suomissa rajoissa-. Tietoja voidaan lähettää kolmansille osapuolille jotka kuuluvat seuraaviin kategorioihin:

  • tahot jotka tuottavat ATK-palveluita Candy Hoover Groupille osakkeenomistajineen sekä teleyhteyksiä ja verkkoliikennettä hallinnoivat tahot , ml. E-mail.
  • Yhtiöt joita hallinnoidaan yhteisesti GIAS S.r.l’n toimesta tai kumppanit jotka operoivat talouspaleluiden alalla ja /tai tuottaen palveluita tai tuotteita jotka liittyvät hankittuun tuotteeseen. Täydellinen lista yhtiöistä osoitteesta privacy@hoover.it;
  • Yhtiöt ja tahot jotka tuottavat konsulttipalveluita tai ovat neuvoa antavassa suhteessa;
  • Asiaankuuluvat viranomaiset lain määräämällä tavalla, pyynnöstä. Tahot jotka kuuluvat ym. Kategorioihin hoitavat Data Controllerin tehtäviä tai työskentelevät riippumattomina erillisinä Data Controllereina. Lista vastuullisista toimijoista päivittyy jatkuvasti osoitteessa Candy Hoover Group Srl  HQ, -via Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) ollen saatavilla osoitteesta privacy@hoover.it.

6. Tiedon jakamisen ja siitä kieltäytymisen merkitys 

Käyttäjä on oikeutettu toimittamaan tietoja myös muuten kuin edellä mainituissa tapauksissa Tiedon jakaminen tarkoituksiin jotka mainittu kohdassa A) on vapaaehtoista mutta välttämätöntä. Kieltäytyminen tiedon jakamisesta johtaa (kohta A) tilanteeseen jossa tietoihin liittyvät toiminnot eivät toteudu tai jossa pyynnöt eivät tule täytetyiksi

Kohdissa B ja C tarkoitetulla tavalla tietojen jakaminen tai siitä kieltäytyminen on vapaaehtoista ja valinnaista eikä johda seuraamuksiin kuten kohdassa A tarkoitetuissa tapauksissa.

7. Henkilön oikeudet

Käyttäjä voi vedota oikeuksiinsa Artikloiden 7,8,9 ja 10, Säädös 196/30.6.2003, tarkoittamalla tavalla ottamalla yhteyttä Candy Groupin Controlleriin, osoitteeseen privacy@hoover.it. Oikeus saada vahvistus tiedon olemassaolosta tai sen puuttumisesta on pätevä joka hetki, kuten myös oikeus saada vahvistus tiedon lähteen ja sisällön, oikeellisuuden tai siihen kohdistuvien päivitysten tai korjausten osalta, perustuen Artiklaan 7 (Henkilökohtaisen tiedon suojauskoodi).

Liittyen samaan artiklaan on oikeus pyytää tiedon lähettämisen lopettamista tai sen muuntamista tunnistamattomaan muotoon tai käsitellyn tiedon blokkaamista sekä vastustaa sen käyttämistä mihin tahansa tarkoitukseen, laillisin syin.

Otettaessa yhteyttä Controlleriin on toimitettava sähköpostiosoite sekä/tai puhelinnumero, pyynnön käsittelemiseksi.

Suoramarkkinointiin liittyvän kommunikaation lopettamiseksi (e-mail, SMS,MMS, faksi) riittää yhteydenotto sähköpostitse osoitteeseen privacy@hoover.it milloin tahansa. Otsikoksi ’Automaattisten viestien lähetyskielto’ (englanniksi) tai käyttämällä automaattisten viestien lopetuspalvelua (e-mail).

Suoramarkkinointiin liittyvän perinteisen kommunikaation lopettamiseksi (kirjeet, puhelut) riittää yhteydenotto sähköpostitse osoitteeseen privacy@hoover.it  milloin tahansa. Otsikoksi  .

So as not to receive any more direct marketing communications of any kind, it shall suffice to send an e-mail to privacy@hoover.it at any time, with the subject line “cancellation of marketing”, and you shall no longer be bothered.

8. Lisäykset Yksityisyydensuojalausekkeeseen 

Controller varaa oikeuden päivittää oheistaa tai deletoida tätä lauseketta sekä tehdä siihen lisäyksiä tai poistoja oman harkintansa mukaisesti, milloin tahansa. Käyttäjää pyydetään vahvistamaan tehdyt lisäykset säännöllisesti. Päivityspäivämäärä näkyy vahvistuspyynnössä.  

Päivitys: 21.09.2016